หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

การประกวดวาดภาพในงาน “วันดินโลก” ปี 2562
ค้นหา

WSD62 draw

หลักเกณฑ์และวิธีการประกวดวาดภาพในงาน วันดินโลก ปี 2562

หัวข้อ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (Stop Soil Erosion Save Our Future)

ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2562

1. ประเภทการประกวด

    การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วันดินโลก 2562 Stop Soil Erosion Safe Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดวาดภาพ ดังนี้

   2.1 หลักเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

   2.2 ขนาดผลงานที่แข่งขันการประกวดวาดภาพ กำหนดให้ใช้ กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 38 x 52 เซนติเมตร

   2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดวาดภาพ คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น กระดานรองวาด สี ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง

   2.4 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน หรือสีอะคริลิค เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ สีสเปรย์ และเทคนิคติดปะ หรือเทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

   2.5 เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

       1) คุณภาพผลงาน

       2) เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องการประกวด

       3) ความคิดสร้างสรรค์

       4) เสร็จภายในเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ กรณีผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

   2.6 รางวัลการประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น 5 รางวัล โดยประกอบด้วยรางวัล ดังนี้

       1) รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

       2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   จำนวน 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

       3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   จำนวน 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

       4) รางวัลชมเชย   จำนวน 2 รางวัลๆละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

   2.7 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

       1) ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mdhlds.go.th หรือ Facebook สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

       2) การสมัครประกวดวาดภาพสามารถสมัครได้ดังนี้

         2.1) สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

         2.2) โทรสาร 042-643773

         2.3) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         2.4) ส่งใบสมัครผ่านระบบ Google Form คลิ๊ก

   2.8 กําหนดการจัดประกวดวาดภาพ

       1) ขอรับ-ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2562

       2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดวาดภาพ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร หรือเว็บไซต์ www.mdhlds.go.th หรือ Facebook สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

       3) การแข่งขันประกวดวาดภาพในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าแข่งขันระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น. เริ่มการแข่งขันเวลา 09.15 – 12.15 น. หมายเหตุ การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

       4) ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร หรือเว็บไซต์ www.mdhlds.go.th หรือ Facebook สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

       5) พิธีมอบรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าประกวดวาดภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

3. กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

     ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับคืนได้หลังการจัดงาน ในวันและเวลาราชการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร 042-643-772 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Facebook สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิ๊ก